Lemur catta

Lemur kata (Lemur catta), (foto 02_00_00350), kat. 3
    1    

b_w