Kachnovití

Polák chocholačka (Aythya fuligula), (foto 01_00_00458), kat. 1
Polák chocholačka (Aythya fuligula), (foto 01_00_00457), kat. 1
Polák chocholačka (Aythya fuligula), (foto 01_00_00456), kat. 1

Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), (foto 01_00_00109), kat. 3
Husa velká (Anser anser), (foto 01_00_00035), kat. 1
Husa velká (Anser anser), (foto 01_00_00034), kat. 2

  1 2    

b_w